Algemene voorwaarden Paasactie Omroep Gelderland

1. De organisator van deze winactie is Omroep Gelderland.

2. Door deelname aan deze winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Omroep Gelderland behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren.

3. Deelname is mogelijk voor personen woonachtig in Nederland. Medewerkers van Omroep Gelderland komen niet in aanmerking voor deelname. Per deelnemer is slechts één deelname geldig.

4. De zoekactie en ballonvaart zijn niet rolstoelvriendelijk. Het is daarom voor deelnemers in een rolstoel of die slecht ter been zijn niet mogelijk om mee te doen aan deze actie wegens veiligheidsredenen.

5. Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn toegestaan deel te nemen aan de actie, mits zij onder begeleiding (één persoon, ouder dan 18 jaar) kunnen deelnemen aan de ballonvaart.

6. De actie heeft een looptijd van één dag, te weten 22 april 2019. Gedurende deze dag worden via radio en social media verschillende hints gegeven ten behoeve van de zes locaties waar een unieke code te vinden is.

7. Omroep Gelderland is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zes deelnemende locaties.

8. De prijs (te weten een ballonvaart voor 2 personen) wordt zes keer uitgekeerd. Uitkering vindt plaats aan de deelnemers die als eerste één van de zes codes telefonisch hebben doorgegeven aan Radio Gelderland op Tweede Paasdag 2019, ofwel 22 april 2019.

9. De luchtballonvaart vindt plaats op 3 mei te Laren. Indien de ballonvaart niet door kan gaan wegens slechte weersomstandigheden zal deze verplaatst worden naar 10 mei.

9. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

10. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. Prijzen zijn ook niet op naam overdraagbaar. Indien de winnaar om wat voor reden dan ook de prijs niet zou aannemen, is Omroep Gelderland niet aansprakelijk voor een alternatieve prijs.

11. Speluitslagen van Omroep Gelderland zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord.

12. Omroep Gelderland behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

13. Elke winnende deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Omroep Gelderland. De gegevens die Omroep Gelderland verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld.

14. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Aanvullende voorwaarden Paasactie Omroep Gelderland

1. BAS Ballonvaarten zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.

2. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van BAS Ballonvaarten over de lengte en de aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op de ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. BAS Ballonvaarten kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvoerder. Bij te weinig animo voor een vlucht is BAS Ballonvaarten gerechtigd de ballonvaart te verplaatsen naar een andere datum.

4. Het recht om met het ballonticket een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

a. Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de in het reserveringsformulier vermelde locatie en tijd.

b. Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldig ballonticket en reserveringsformulier kan overhandigen.

c. Als volgens de administratie van BAS Ballonvaarten geen betaling van het ballonticket is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen. In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt.

5. De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van BAS Ballonvaarten gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

6. Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten e.d.), voor roet- en schroeischade aan kleding (door de brander), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera's e.d.

7. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van SDR 100.000,- per passagier.

8. De aansprakelijkheid van BAS Ballonvaarten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van BAS Ballonvaarten wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het eigen risico op de polis. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.

9. De bepalingen van 3.7. en 3.8. gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van BAS Ballonvaarten of anderszins in strijd zijn met regels van dwingend recht.