Ziekenhuis wil bonus uitdelen, maar dan wel aan al het personeel

ARNHEM - De Raad van Bestuur (RvB) van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem wil een zorgbonus voor alle verpleegkundigen, het ondersteunend personeel en schoonmakers. Dat meldt een woordvoerster. Onder het personeel was onrust gerezen na bekendmaking van de bonussubsidieregeling van duizend euro bij de aanpak van de eerste coronagolf.

Het ministerie van VWS publiceerde vorige week een lijst met functies voor de bonus.

De onrust ontstond onder meer, omdat de subsidieregeling uitgaat van onderscheid, namelijk 'func­ties die in prin­ci­pe wel in aan­mer­king ko­men en een lijst met func­tie­na­men die niet in aan­mer­king ko­men'. "Wij willen geen onderscheid maken", legt Barbara van der Velden van Rijnstate uit. 

"Hoe­wel de RvB zich re­a­li­see­rt dat de aard van de in­span­nin­gen ver­schil­lend is ge­weest, vin­den wij dat al on­ze me­de­wer­kers die daad­wer­ke­lijk werk­zaam zijn ge­weest tij­dens de pe­ri­o­de van 1 maart tot 1 sep­tem­ber een bij­zon­de­re pres­ta­tie heb­ben ge­le­verd", zegt Van der Velden. "Ie­der­een heeft op zijn of haar ma­nier bijge­dra­gen aan het draai­en­de hou­den van ons zie­ken­huis in de­ze hec­ti­sche co­vid-pe­ri­o­de."

'Andere ziekenhuizen willen ook ruimere regeling'

Of het ministerie akkoord gaat met de ruimhartige bonusvraag van het Arnhemse ziekenhuis is nog onduidelijk: "Andere ziekenhuizen willen dit ook. Wij kun­nen ons niet voor­stel­len dat het mi­nis­te­rie van VWS de­ze lijn niet on­der­schrijft, maar zul­len daar­in ui­ter­aard hun re­ac­tie moe­ten af­wach­ten."

Er geldt wel een inkomensgrens. De bonus is alleen bedoeld voor medewerkers die maximaal twee keer modaal verdienen, dat is 73.000 euro bij een voltijd dienstverband. De subsidieaan­vraag kan in ok­to­ber in­gediend worden.

Van der Velden: "Zo­dra we de sub­si­die heb­ben ont­van­gen gaan we tot uit­ke­ring over­."

De ver­wach­ting is dat dit op zijn vroegst be­gin 2021 zal zijn.

Meer over dit onderwerp:
Corona Gemeente Arnhem Arnhem Zorg Nieuws
Deel dit artikel: