College Nijmegen komt horeca en culturele sector tegemoet met nieuw pakket maatregelen

NIJMEGEN - Het Nijmeegse college is met een tweede pakket aan maatregelen in het kader van de coronacrisis. De nieuwe maatregelen zijn hoofdzakelijk gericht op het ondersteunen van de culturele sector, de horeca en de markt. Zo wordt er geen precario geheven voor terrassen in 2020 en wordt voor een deel van het jaar ook geen marktgelden geïnd.

Eerste pakket maatregelen

Eind maart stelde het college een pakket met maatregelen vast om de economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis voor inwoners te verzachten. Nu duidelijk is dat de beperkingen langer duren en de impact op de inwoners, organisaties en ondernemers in de stad groter wordt, heeft het college een tweede maatregelenpakket vastgesteld. ‘Met dit tweede maatregelenpakket willen we de effecten van de coronacrisis voor de inwoners en ondernemers in Nijmegen verzachten en bijdragen aan de grote opgaven voor onze stad’, laat het college weten. ‘We blijven ons beperken tot het hoogstnoodzakelijke en zetten maximaal in op compensatie door Rijk en provincie.’

Aangevuld of aangescherpt

Het eerder vastgestelde maatregelenpakket is nog steeds actueel nu de beperkingen in de strijd tegen het coronavirus zijn verlengd. Deze maatregelen worden verlengd tot 1 juli 2020. Op onderdelen worden deze maatregelen wel aangevuld of aangescherpt:

 • Voor culturele instellingen werd in het eerste maatregelenpakket tijdelijk de huren opgeschort. Na afloop van de coronaperiode wordt per instelling bekeken of kwijtschelding van de huur of een aanvullende subsidie nodig is om de instelling in stand te houden. Bij het eerste pakket werden deze huren opgeschort tot 31-8-2020. Nu wordt de mogelijkheid gecreëerd tot het (deels) opschorten van de huur tot 31-12-2020. ‘Hierbij is maatwerk het uitgangspunt. We verwachten dat er na 1 september de effecten van de 1,5 meter samenleving sterk voelbaar zullen zijn.’
 • Bij het eerste maatregelenpakket was besloten om niet actief in te vorderen bij belastingaanslagen. Daaronder vielen ook parkeerboetes. Hier wordt nu wel weer actief op ingevorderd. ‘Parkeerboetes zijn ook belastingaanslagen en werden dus niet actief ingevorderd. Dit was niet het beoogde effect.’
 • Zaken als ozb en incasso worden wel actief ingevorderd. ‘We kunnen bij degenen die niet door de crisis getroffen worden (waarbij we zien dat de inkomsten normaal doorlopen of er zelfs extra inkomsten zijn), starten met dwanginvordering. Uiteraard blijven we een mild beleid voeren als blijkt dat er sprake is van financiële problemen door de coronacrisis.’

Cultuur en evenementen: geen huur, leges, reclameopbrengsten of terugvordering subsidies

 • Voor evenementen in de periode 1 september tot en met 31 december 2020 wordt geen huur en leges geïnd.
 • Opbrengsten voor reclame in de openbare ruimte voor evenementen worden kwijtgescholden. ‘Het vasthouden aan contractafspraken is niet realistisch.’
 • Er wordt een voorstel uitgewerkt voor de financiële ondersteuning van de meest vitale/beeldbepalende evenementen van Nijmegen, zodat de continuïteit gewaarborgd is.
 • Er worden maatwerkafspraken gemaakt over de subsidies voor evenementen van onder andere de stichtingen DE4DAAGSE en stichting Vierdaagsefeesten. De subsidie wordt niet teruggevorderd.
 • Er wordt onderzocht op welke manier tijdelijke alternatieven kunnen worden ontwikkeld nu alle evenementen tot 1 september 2020 verboden zijn. Hiervoor zoekt het college de samenwerking met de regio en de provincie voor expertise en eventueel financiën. Om initiatieven voor evenementen in de periode 1 september t/m 31 december 2020 te stimuleren brengen de gemeente geen huur en geen leges in rekening voor evenementen-vergunningen.
 • Een wordt samen met andere gemeenten, provincie en het Rijk bekeken of een steunfonds voor de 1,5 meter samenleving haalbaar is. ‘Naar verwachting zal er een gefaseerde opstart plaatsvinden na de huidige periode van de intelligente lockdown. De 1,5 metersamenleving zorgt ervoor dat er minder publiek en minder inkomsten voor cultuur, evenementen en horeca blijven gedurende een langere tijd. Ook zullen bedrijven en ondernemers zich moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.’

Horeca, markt en binnenstad: geen precario of marktgelden

 • In 2020 wordt voor alle terrassen geen precario in rekening gebracht.
 • In het tweede en derde kwartaal van 2020 worden geen marktgelden geïnd.
 • Voor standplaatsen wordt in het tweede en derde kwartaal van 2020 geen precario geïnd.
 • Op de gemeentelijke website wordt een Anderhalve Meter Loket ingericht, waar organisaties en ondernemers een aanvraag kunnen indienen om tijdelijke toestemming te verkrijgen voor initiatieven die voldoen aan de dan geldende voorwaarden, zoals een ruimere opstelling van terrassen.
 • Met het Huis voor de Binnenstad, Koninklijke Horeca Nederland, de VCV Nijmegen en ondernemers zetten het college een traject in om te komen tot afspraken over ketensolidariteit tussen pandeigenaren en ondernemers.
 • Sensoren in de binnenstad kunnen op termijn gebruikt worden om gericht informatie te verstrekken over de drukte in de winkelstraten en helpen passantenstromen te spreiden. ‘Zo kan worden voldaan aan de eis van 1,5 meter afstand. Uiteraard passend binnen de kaders op het gebied van privacy.
 • Het college geeft opdracht voor een marketing- en promotiecampagne voor de stad, aangevuld met een Support Your Local-campagne in samenwerking met het Huis voor de Binnenstad en Taskforce Ondernemersfonds. ‘Hiermee zorgen we voor ondersteuning van ondernemers in de toeristische sector en bevorderen we de sociale verbinding.’

Werk en kinderopvang: compensatie voor doorbetaling kinderopvang

 • Ouders die tijdens de sluiting van kinderopvang (van 16 maart tot en met 8 mei 2020) de facturen voor de kinderopvang van kinderen met een sociaal medische indicatie of van de VVE-peuteropvang hebben doorbetaald worden gecompenseerd. Het gaat hierbij om compensatie voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag noch voor de landelijke compensatie van de ouderlijke bijdrage via SVB. ‘Zo wordt deze groep ouders op een gelijke manier behandeld als gezinnen met twee werkende ouders.’
 • Er wordt een digitaal platform ingericht voor de uitwisseling van personeel. ‘Sommige sectoren hebben nu een personeelsoverschot, terwijl andere sectoren zitten te springen om personeel. We ondersteunen het Ondernemersfonds om samen met ondernemersorganisaties, Werkbedrijf en UWV een digitaal platform op te zetten waarbij de vraag van het ene bedrijf opgelost kan worden met het (tijdelijke) overschot van de ander.’

3600 aanvragen financiële regelingen

Het kabinet heeft eerder een aantal belangrijke financiële regelingen opgezet om ervoor te zorgen dat het inkomen van mensen door de crisis niet onder het sociaal minimum daalt. ‘Van deze regeling wordt in Nijmegen volop gebruik gemaakt’, laat het college weten. ‘Meer dan 3600 Nijmegenaren hebben al een aanvraag ingediend.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Deel dit artikel: