College Wijchen: 'Niet verder achterlopen op Druten door oprekken onderhoud openbare ruimte'

WIJCHEN - Het Wijchense college wil de afschrijvingstermijnen van zaken als riolen en wegen niet oprekken om inkomsten te genereren, omdat de kwaliteit daarmee in het geding komt en er met het oog op een toekomstige herindeling een te groot verschil met Druten ontstaat. De Wijchense afschrijvingstermijnen voor riolen en wegen zijn nu al langer dan in Druten. Deze conclusie trekt het college na het onderzoeken van de mogelijkheden voor het genereren van meer inkomsten.

Besparingen

In 2019 kondigde het college aan een aantal thema’s uit te werken die kunnen leiden tot extra inkomsten voor de gemeente. Een van die thema’s is activa en afschrijvingen. De afgelopen maanden heeft het college het beheer van de openbare ruimte doorgelicht en de afschrijvingstermijnen vergeleken met landelijke richtlijnen. Daarbij is ook in beeld gebracht welke besparingen er te realiseren zijn als de afschrijvingstermijnen voor wegen en riolering verlengd worden met respectievelijk 5 en 10 jaar. ‘Alleen voor wegen en rioleringen zijn mogelijke besparingen doorgerekend omdat bij deze disciplines de grootste besparingsmogelijkheden liggen', aldus het college. Dit zou dan inhouden dat de momenten waarop onderhoudsmaatregelen uitgevoerd wordt opgerekt worden. Met verlenging van de afschrijvingstermijnen van wegen en riolering met 5 jaar zou Wijchen jaarlijks besparen we jaarlijks respectievelijk 113.000 en 179.000 euro kunnen besparen.

Langer dan Druten en landelijk

Het onderzoek laat echter zien dat de theoretische afschrijvingstermijnen al aan de ruime kant zijn en dat nog verder oprekken geen reële optie is. ‘De gemiddelde levensduur van riolen uit de jaren 50er en 60er jaren ligt rond de 52 jaar', legt het college uit. 'Omdat het onderhoud later plaatsvindt, zal de verhardingen langer in mindere staat van onderhoud verkeren. Dit betekent een verlaging van het ambitieniveau. Daarnaast zal het aantal klachten en meldingen en mogelijke aansprakelijkheidsstellingen toenemen. Dit is niet alleen een financieel risico, maar ook risico op vermindering van burgertevredenheid, leefbaarheid en imago. In Druten hanteert men lagere afschrijvingstermijnen voor riolen en wegen. Om de verschillen nu nog niet verder uit elkaar te laten lopen is in het kader van een mogelijke herindeling lijkt het verruimen van de afschrijvingstermijnen nu niet verstandig. Aan de hand van de verkregen informatie stellen wij vast dat het oprekken van de afschrijvingstermijnen geen duurzame optie voor het realiseren van extra inkomsten.’

Groen, kunstwerken en openbare verlichting

Ook voor andere disciplines in de openbare ruimte zijn de uitgangspunten en afschrijvingstermijnen onderzocht. ‘Voor het groen geldt dat het onderhoud sterk weerafhankelijk is en dus weinig beïnvloedbaar. Voor kunstwerken en de openbare verlichting is de situatie dat de afschrijvingstermijnen al erg ruim zijn en het verruimen van de afschrijvingen niet gewenst is vanwege veiligheidsissues.’

Onderhoud in 2020

In 2020 wordt in Alverna de riolering in de Groenewoudseweg en Pater Sebald Lindersstraat, gelijktijdig met de riolering in de Leostraat, vervangen. Ter hoogte van de Zesweg in Wijchen is een ruimtelijke ontwikkeling in voorbereiding. Gelijktijdig met de infrastructurele werkzaamheden hiervoor, wordt het drukrioleringssysteem in de Zesweg vervangen door vrijvervalriolering. In Alverna wordt gelijktijdig met de rioolvervanging de verharding van wegen aangepakt. Waar het kan worden bij dit werk de bestaande materialen uit de rijbaan hergebruikt. In de voetpaden worden nieuwe tegels aangebracht. Bij de rioleringswerkzaamheden in Hernen wordt gelijktijdig de verharding mee aangepakt. Los van rioolvervangingen wordt de verharding van wegen in de Laaksestraat, Bouwhofstraat en Elstweg in zijn geheel vervangen. Voor de openbare verlichting is gepland dat in 2020 gestart wordt met het vervangingen van masten en armaturen. Hiermee wordt een begin gemaakt om een achterstand weg te werken. De bestaande verlichting wordt daarbij vervangen wordt door LED verlichting.

Dion van Alem
Politiek verslaggever Omroep RN7

Meer over dit onderwerp:
RN7 Nieuws
Deel dit artikel: