Geen verontreiniging in grond na brand Stella

NUNSPEET - Bij Stella aan de Hullerweg in Nunspeet heeft zich op 11 juli 2018 een grote brand voor gedaan. Inpandig waren lithium en ‘zouthoudende’ accu’s opgeslagen. Uit onderzoek is gebleken dat er geen verontreiniging in de grond is gekomen na de brand.

Tijdens het blussen van de brand is bluswater op het maaiveld in de omgeving terechtgekomen. Nadien zijn de onverbrande accu’s in containers op het achter terrein (nabij de Pascalweg) opgeslagen, zodat de accu’s door middel van water gekoeld konden worden. Tijdens dit proces is koelwater op het maaiveld terechtgekomen.

Om te bepalen of het incident van invloed is geweest op de kwaliteit van de bodem en het grondwater is een bodemonderzoek uitgevoerd. Het te analyseren stoffenpakket, boorplan en de opzet van het onderzoek zijn overlegd met en goedgekeurd door de Omgevingsdienst Noord-Veluwe.

Conclusies
In de boven- en ondergrond zijn de standaardparameters niet verhoogd boven de achtergrondwaarde aangetoond. In het grondwater zijn net als bij voorgaande onderzoeken diverse licht verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. Ook is nikkel bij voorgaande onderzoeken reeds in matig verhoogde gehalten aangetoond. Deze gehalten zijn derhalve van nature voorkomend in het grondwater en niet te relateren aan het incident.

Drinkwater niet in gevaar
Voor zover bekend waren er in of rond het magazijn geen benzeen- of naftaleenhoudende producten aanwezig. De licht verhoogde gehalten in het grondwater van peilbuis 20 zijn derhalve niet aan het incident te relateren en hebben mogelijk een andere bron. Zoals al is aangegeven kan de bodemgesteldheid en daarmee de gehalten van nature voorkomende parameters zoals aluminium, mangaan, ijzer, en lithium fluctueren. Voor deze stoffen zijn tevens geen streef-, achtergrond- of interventiewaarden vastgesteld. Ten aanzien van deze parameters zijn ten opzichte van referentie-onderzoek enkele verhogingen te onderscheiden De verhogingen zijn echter dermate minimaal dat de maximale waarde voor drinkwater niet wordt overschreden.

Geen significante verontreiniging
De enige niet van nature voorkomende parameter en daadwerkelijk voorkomende parameter in de accu’s betreft ethylcarbonaat. In geen van de geanalyseerde meng- of grondwatermonsters is de parameter aangetoond. Door middel van het onderzoek zijn echter geen duidelijke uitbijters of verhogingen boven de interventiewaarde naar voren gekomen. Dit in combinatie met het feit dat ethylcarbonaat in geen van de monsters is aangetoond en vrijwel alle parameters van nature in meer of mindere mate voor kunnen komen, kan gesteld worden dat door het incident geen significante verontreiniging is ontstaan.

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te adviseren.

Deel dit artikel: