Veehouders mogen grotere stallen bouwen

ARNHEM - Gelderland laat de maximale grootte van stallen los. Kalver-, varkens- en pluimveehouders mogen hun stallen onbeperkt uitbreiden als ze extra maatregelen nemen voor het landschap, het dierenwelzijn of het milieu. Dat stelt het Gelders College voor in de nieuwe omgevingsvisie van Gelderland.

Het zogenoemde Plussenbeleid moet het bestaande veebeleid in Gelderland vervangen. Nu mogen veehouderijen stallen bouwen van maximaal 1 of 1,5 hectare. Dit hangt af van of het bedrijf in een landbouwontwikkelingsgebied zit of niet. Met het nieuwe Plussenbeleid vervalt de maximale grootte van een stal. Daarvoor in de plaats moeten boeren die een nieuwe stal willen bouwen 8% van het bedrag investeren in extra maatregelen voor landbouw, dierenwelzijn of milieu.

De regels gelden alleen voor intensieve veehouderijen met uitbreidingsplannen van minimaal 500 m2. Kleinere uitbreidingen hoeven geen extra plusmaatregelen te nemen. Welke extra maatregelen genomen worden, moet de boer in overleg met de omgeving en de gemeente beslissen. Uiteindelijk moet de betrokken gemeente per uitbreiding een ontheffing vragen aan de provincie.

De provincie wil met het nieuwe beleid boeren de ruimte geven om uit te breiden en tegelijkertijd te verduurzamen. Om dat te doen wil de provincie inzetten op kwaliteit van stallen en niet op kwantiteit. 'Niet de grote van stallen, maar de kwaliteit daarvan bepaalt wat de gevolgen zijn voor het milieu.' aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk. Provinciale Staten moet het nieuwe beleid nog wel goedkeuren.

'Gevolgen voor milieu nog te onduidelijk.'

Het Plussenbeleid is door de provincie voorgelegd aan een commissie die bekijkt of de gevolgen voor het milieu duidelijk genoeg zijn omschreven. Deze Milieu Effect Rapportage commissie keurde het plan in oktober af. De provincie paste het plan aan en legde het opnieuw voor.

In het nieuwe advies noemt de commissie het plan: een moedige en te waarderen stap om bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw. Maar vindt ook nog steeds dat de mogelijke effecten te vaag zijn omschreven. De commissie vraagt zich af of landschap milieu en dierenwelzijn wel te verenigen zijn omdat maatregelen om dierenwelzijn te verbeteren aanzienlijke negatieve effecten op het landschap (omdat meer ruimte per dier nodig is) of het milieu (omdat meer open stallen of een lagere bezetting leiden tot een toename van emissies) kunnen hebben. De commissie adviseert de provincie dan ook om beter te onderzoeken wat de gevolgen zijn.

De provincie is het daar niet mee eens en legt het advies naast zich neer. 'We willen de invulling van de regeling overlaten aan boeren die met hun omgeving en de gemeente bepalen wat daar nodig is, bijvoorbeeld maatregelen voor het milieu of iets doen tegen leegstand. De effecten van het beleid kunnen dus nog niet specifiek ingevuld worden.' aldus een woordvoerder.

Angst voor megastallen

De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft kritiek op het plan. De grootste angst is dat er nu veel meer megastallen in Gelderland bij komen. Volkert Vintges: ' In Brabant hebben ze de maximale grootte van stallen net teruggebracht naar 1,5 hectare en nu wil Gelderland dit afschaffen. We zijn bang dat ze daardoor allemaal naar het Gelderse Rivierenland verkassen.'

Een anders bezwaar is dat de extensiveringsgebieden af worden geschaft. Dit zijn gebieden waarin in een zone van 250 meter rondom belangrijke natuurgebieden uitbreiding niet was toegestaan. In het nieuwe beleid mag dit wel, mits er geen toename is van de ammonia-uitstoot.

LTO: Een kans en een last voor boeren

'Boeren zien het Plussenbeleid als een kans.' zegt Dirk Dekker van LTO. Hij denkt dat veel boeren gebruik zullen gaan maken van de nieuwe regeling. 'Maar het is ook een last. Je moet wel extra kosten maken als je uit wilt breiden en het is tegenwoordig al niet makkelijk een boterham te verdienen.' Ook het overleg met de buurt vinden sommige boeren moeilijk volgens Dekker: 'Dan gaat de buurt bepalen wat ik ga bouwen, maar ik moet het wel betalen.'

LTO had gevraagd of de ondergrens 1000 m2 kon zijn in plaats van 500m2. 'Een gemiddeld bedrijf is 1,5 hectare, dat is 15.000m2. Dan is 500m2 niet veel.' aldus de Gelderse boer. De angst voor megastallen snapt hij niet. 'Juist een oude varkensstal veroorzaakt veel stankoverlast. In die nieuwe grote stallen hebben dieren het vaak juist beter. En met een paar simpele aanpassingen kan je zo'n stal er ook heel anders uit laten zien.'

Provinciale Staten beslissen op 24 januari over het Plussenbeleid. Het is onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie. Als PS instemt, gaat die direct in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel:

Reageren