Gemeentes starten massaal integratieprojecten voor asielzoekers

ARNHEM - Omroep Gelderland heeft alle 54 gemeenten gevraagd wat ze doen om de integratie van vergunninghouders (asielzoekers die hier mogen blijven) te bevorderen. In de lijst kunt u opzoeken wat uw gemeente doet. Nog niet alle gemeenten hebben overigens gereageerd op de enquête.

Apeldoorn: Ten behoeve van de opvang en integratie van de (hausse aan) statushouders is in samenwerking met het maatschappelijk middenveld, een scala aan maatregelen bedacht. Op 6/10 zal de raad hierover beslissen (notitie Statushouders opnieuw thuis). Kern van de maatregelen is: de statushouders z.s.m. effectief laten participeren, daarbij past o.a. de inzet van buddy’s t.b.v. integratie in de samenleving, per direct inzet op snelle start inburgering en het verkrijgen van werk, etc. 

Arnhem: Er zijn verschillende projecten, vaak in samenwerking met vrijwilligers, zoals Arnhem voor Vluchtelingen.

Barneveld: Door zogenoemde taalstages bij bedrijven leren de statushouders sneller de Nederlandse waarden en omgangsnormen en de taal. De gemeente Barneveld biedt als organisatie zelf ook taalstages aan de statushouders aan. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar is in samenwerking met verschillende Barneveldse scholen een Internationale Schakelklas (ISK) opgezet, die begin september van start is gegaan.  

Berg en Dal: Hier zijn al  de nodige initiatieven vanuit burgers zelf (bv koken met statushouders). 

Berkelland: Deze gemeente heeft trajecten opgezet, die worden uitgevoerd door Vluchtelingen Werk Oost Nederland en het Graafschapcollege Dit wordt aangevuld met een ‘maatjesproject’ met vrijwilligers.

Beuningen: Naast het traject van Vluchtelingenwerk volgen vergunninghouders een inburgeringscursus. Het werkbedrijf spant zich in om vergunninghouders aan het werk te helpen en zowel Vluchtelingenwerk als het VrijwilligersInformatiePunt (VIP) van Perspectief zoeken naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.

Bronckhorst: Deze gemeente heeft het beleidsplan Bronckhorst heet Welkom opgesteld. Volgens dit plan vindt een intensief traject voor versnelde inburgering en integratie plaats. Naast taalprogramma’s, worden statushouders  begeleid naar opleiding/werk en maken kennis maken met onder meer sport en cultuur in hun woonomgeving.

Buren: Statushouders die hier sinds januari 2016 zijn gevestigd, doorlopen een zogenaamd participatieverklaringstraject. Dit zijn diverse trainingen over de kernwaarden en – gebruiken van de Nederlandse samenleving, voorafgaand op de inburgering.

Doesburg: De gemeente kent sinds een half jaar het project “Samen Doesburg”. Dit is een initiatief waarbij onderwijs, bedrijfsleven, jongerencentrum, ouderencentrum én de gemeente samenwerken om statushouders een warm welkom te geven in Doesburg. Het is een project waarbij “Taal, Werk, Toekomst” centraal staan. Na een intake gaan statushouders direct aan de slag met taalonderwijs bij het Graafschap College, volgen eventueel maatwerk-onderwijs om een beroep te kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld aanvullend onderwijs om een beroep dat zij hadden het moederland te kunnen uitoefenen in Nederland). 

Doetinchem: Van uit het gemeentebegroting wordt jaarlijks (geïndexeerd) € 52.000 beschikbaar gesteld voor de begeleiding van statushouders.

Duiven: In samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland worden 2 trajecten aangeboden: Coaching Vestiging en Coaching Zelfredzaamheid.

Ede: De gemeente Ede heeft Vluchtelingenwerk ingehuurd om de maatschappelijke begeleiding gericht op integratie van statushouders te bevorderen. Daarnaast is er een netwerk aan maatschappelijke organisaties (zoals Malkander) actief om de integratie te bevorderen. De gemeente Ede vervult hierin een regierol en faciliteert daar waar mogelijke met (extra) middelen. Ook geeft de gemeente Ede met ingang van 1 december invulling aan de invoering van de participatieverklaring.

Elburg: Deze gemeente bezig met het opzetten van een traject waarin er kennisgemaakt wordt met de lokale partners, zoals  verenigingen, de bibliotheek e.d. hetgeen gebeurt in combinatie met het participatieverklaringstraject. 

Epe: De gemeente wil niet alleen de huisvesting zo goed mogelijk organiseren, maar ook de integratie in de samenleving. 'We zoeken naar oplossingen op het gebied van huisvesting, snelle integratie en participatie. Wij zetten meer en eerder in op Meedoen, parallelle aanpak van taal en (vrijwilligers)werk.'

Ermelo: De gemeente Ermelo subsidieert Vluchtelingenwerk om uitvoering te geven aan integratieprojecten.

Geldermalsen: Deze gemeente zet in op werk. Gemeente, Vluchtelingenwerk en Werkzaak  begeleidt mensen daarbij. Vrijwilligers zetten zich in door statushouders kennis te laten maken met de lokale maatschappij, dmv eettafels. Een nieuw onderdeel vormt het ondertekenen van de participatieverklaring. De statushouder verklaart met het ondertekenen dat hij kennis neemt van de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) en dat hij actief een bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving door te werken, naar school te gaan of vrijwilligerswerk te doen.

Harderwijk: In de gemeente Harderwijk volgen statushouders, die in woning aangeboden krijgen in Harderwijk, een inburgeringstraject. Daarbij worden ze begeleid door de Sociale Dienst en Vluchtelingenwerk Nederland.

Hattem: Deze gemeente is voornemens om extra inzet te plegen op re-integratie van statushouders. 'De maatschappelijke begeleiding is reeds zeer intensief. De organisatie Vluchtelingen Contact zet zich hier in Hattem sterk voor in. We willen nog extra inzetten op de re-integratie naar betaald werk of op maatschappelijke participatie', aldus de gemeente.

Heerde: Naar aanleiding van de toegenomen asielinstroom is het beleid tegen het licht gehouden. Naar aanleiding daarvan zijn nieuwe afspraken gemaakt, zowel met Vluchtelingenwerk Nederland als met de ambtelijke organisatie.

Heumen: Stimuleert en ondersteunt financieel de sinds afgelopen voorjaar geopend Taal- en Cultuurcafé in Malden en geeft extra subsidie aan Vluchtelingenwerk. Allerlei burgerinitiatieven worden ondersteund.

Lingewaal: Op dit moment is de gemeente, samen met een aantal andere gemeenten uit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, in gesprek met vluchtelingenwerk om met elkaar te komen tot de uitvoering van een plan van aanpak maatschappelijke begeleiding. Dit naar aanleiding van de verhoging van het budget van € 1.000,-- naar € 2.370,-- per vergunninghouder. Doel is een maatwerktraject voor de individuele statushouder.

Lochem: De plaatsing en begeleiding (waaronder integratie) van statushouders in de gemeente Lochem is ondergebracht bij Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Dit is een professionele organisatie die dit doet voor praktisch alle gemeenten in Gelderland en Overijssel. Door de professionaliteit is een goede integratie gewaarborgd. Er zijn geen speciale projecten voor statushouders.

Maasdriel: Maasdriel heeft samen met Zaltbommel een traject opgezet in de Bommelerwaard, dat uitgevoerd wordt door Vluchtelingenwerk en Stichting Welzijn Bommelerwaard, om statushouders wegwijs te maken in de samenleving, de taal te leren en hen, naar vermogen, zinvol vrijwilligerswerk te laten doen.

Neerijnen: De gemeente doet actief mee met het project 'participatieverklaring' voor Syrische inwoners van Neerijnen. Op 3 oktober start er een door Vluchtelingen Werk ontwikkelde verdiepend traject van vier dagdelen. De gemeente Neerijnen gaat dit traject bestaande uit 4 workshops afnemen. De nadruk ligt bij de verdieping op de kernwaarden 'vrijheid', 'gelijkheid','solidariteit' en op het thema 'participeren'. Daarbij komen onderwerpen zoals: Burgerschap, Wonen, Werken, Leren, Gezondheid, Opvoeden en Vrije Tijd aan bod. 

Nijkerk: Nijkerk heeft extra capaciteit ingezet om de statushouders begeleiding te bieden voor zowel maatschappelijke als arbeidsmatige integratie. Per statushouder wordt in gezamenlijkheid met Vluchtelingen werk en andere maatschappelijke instellingen bepaald welke instrumenten nodig zijn.  

Nijmegen: 'In Nijmegen staat een ruime sociale infrastructuur, maar wat hierin ontbreekt is regie en overzicht van de participatiestappen die door de inburgeraar gezet worden. Hier gaan we als gemeente extra op inzetten.'

Oost Gelre: Heeft een Actieplan Integratie Statushouders. Een breed samengestelde werkgroep is bezig met plannen. De eerste acht maanden worden vluchtelingen begeleid door Vluchtelingenwerk en vrijwillige maatjes. Daarnaast is er een taalcafé.

Oldebroek: Voor de Eritrese bewoners van de Klompenmakersweg is een activeringsprogramma opgezet naast het traject coachvestiging van acht maanden uitgevoerd door Vluchtelingenwerk.

Oude-IJsselstreek: Er zijn plannen voor welkomstfeesten en om de wijkbewoners een rol te laten spelen bij een introductie in de wijk. Een aantal plannen is nog in de ontwikkelingsfase.

Overbetuwe: Samen met Vluchtelingenwerk biedt deze gemeente de volwassen statushouders trajecten aan waar de thema’s burgerschap, vrijheid, gelijkheid, solidariteit, participatie, wonen, werken en leren, gezondheid en opvoeden en vrije tijd aan bod komen. 'Om de integratie te bevorderen, proberen we zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de uitwerking van de thema’s. Daar is nog veel te winnen. Met o.a. de Lions, de Rotary en de dorpsraden kijken we hoe we hun leden hierbij kunnen betrekken en welke rol hun leden kunnen vervullen die als vrijwilliger een bijdrage willen leveren.'

Putten: De integratie van de nieuwkomers wordt op dit moment uitgevoerd door de Stichting Present. 'Zij koppelen maatjes aan de statushouders en zijn zeer actief bij het begeleiden in de contacten met instanties, maar ook bij praktische zaken zoals woninginrichting.'

Scherpenzeel: Statushouders moeten het verplichte inburgeringstraject volgens ivm het leren van de Nederlandse taal en maatschappelijke oriëntatie. Zij worden verder door de vrijwilligers van vluchtelingenwerk begeleid bij allerlei praktische zaken, scholing, dokter, tandarts, juridische zaken enz...Sommigen krijgen extra ondersteuning/training gericht op uitstroom naar werk en sommigen worden begeleid naar vrijwilligerswerk. Klantmanagers participatie en Steunpunt vrijwilligerswerk krijgt gemeentelijke ondersteuning. Er zijn geen speciale projecten. 'Dat is op onze schaal niet mogelijk.'

Tiel: Vluchtelingenwerk Oost-Nederland verzorgt de begeleiding van statushouders. Bij die begeleiding is kennismaking met de omgeving een onderdeel. Ook wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lokale initiatieven. Zo heeft een aantal vluchtelingen vorige week een fruitmozaïek gelegd tijdens de  corsoweek en neemt een aantal vluchtelingen deel aan de interreligieuze viering aanstaande zondag in de Maartenskerk.

Voorst: De gemeente Voorst heeft tot nu toe geen problemen met het vinden van voldoende woningen. De gemeente werkt samen met de wooncorperatie IJsseldalwonen. Dat wil niet zeggen dat het heel makkelijk, maar door het zoeken naar alternatieve woonvormen kan de gemeente voldoen aan de taakstelling die is opgelegd. De gemeente heeft bijvoorbeeld een doorstroomwoning geregeld waar vier jonge mannen zitten die wachten op gezinshereniging. Als de gezinnen er zijn kunnen ze dan ook aan de taakstelling te voldoen. De gemeente verwacht dat als de taakstelling gelijk blijft, ze ook in 2017 daaraan kan voldoen.

Westervoort: In samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland wordt statushouders een participatieverklaringstraject aangeboden. Dit bestaat uit een introductieworkshop, vier bijeenkomsten over kernwaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit en participatie en tot slot een aanvullende module waarbij het accent ligt op de lokale invulling. Bij dit laatste is sprake van werkbezoeken en presentaties met het doel actief kennis te maken met de mogelijkheden tot participatie in de lokale samenleving. De gemeente en Vluchtelingenwerk zijn in overleg met elkaar over de nadere invulling van dit traject.

West Maas en Waal: Via Vluchtelingen Werk Oost Nederland koopt de gemeente West Maas en Waal maatschappelijk begeleiding in. Vluchtelingenwerk begeleidt de statushouders bij hun integratie. De gemeente heeft de Werkcoörperatie West Maas en Waal opgericht om de statushouders te begeleiden en te laten participeren. Ook met andere instanties, zoals het museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen, zijn afspraken gemaakt.

Winterswijk: De gemeente Winterswijk heeft sinds 1 september een projectleider integratie statushouders aangesteld. Hij werkt samen met burgers (vrijwilligers) en maatschappelijke instanties aan het uit- en opbouwen van projecten op het gebied van taal, werk , vrije tijd en kennismaking in/met de buurt.

Zaltbommel: Vanwege de verhoogde taakstelling heeft de gemeente vlak voor de zomer een plan aangeboden aan de gemeenteraad aan. 'In dit plan is opgenomen hoe we alle nieuwkomers goed kunnen blijven begeleiden bij hun inburgering.'

Zevenaar: De begeleiding van statushouders is in handen van VluchtelingenW erk Oost Nederland. 'Samen met onze welzijnsinstelling wordt momenteel gewerkt aan de inhoud van het participatieverklaringstraject. Dit is specifiek ook bedoeld om nieuwkomers te laten integreren in de Zevenaarse samenleving.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over dit onderwerp:
Asielzoekers
Deel dit artikel: